arrowUp
Ke kříži 1610/16, Praha 22 - Uhříněves
+420 722 944 386
ONLINE PORTAL

Vnitřní řád ordinace

Vnitřní řád ordinace
Zdravotnické zařízení Gynvivus s.r.o Ke kříži 1610/16 Praha 22 Uhříněves

Základní práva pacientky

Každá pacientka má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování služeb zdravotní péče.
Má právo na srozumitelný způsob podání informací o svém zdravotním stavu, kladení otázek týkajících se svého zdravotního stavu.
Pacientka má právo se vzdát poskytnutí informací o svém zdravotním stavu a také určit osobu, které mají být tyto informace sděleny.
Pacientka má právo vyžádat si konzultační službu od jiného poskytovatele zdravotních služeb.
Nezletilá pacientka starší 15ti let může být ošetřen bez přítomnosti svého zákonného zástupce, pokud má jeho písemný souhlas.
Pacientce se smyslovým postižením nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem je umožněn jeho pobyt v případě, že nenaruší práva ostatních pacientů.
Pacientka má právo být předem informován o ceně poskytovaných služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění.
Zdravotní služby lze poskytnou pacientovi jenom s jeho souhlasem, pokud se nejedná o neodkladné výkony péče.
Pacientce je umožněno absolvovat ambulantní vyšetření v doprovodu jím zvolené osoby nebo osob, zamezení vstupu do ordinace může být z kapacitních důvodů (větší počet osob) nebo z důvodu nevhodného chování doprovázející osoby (rušení vyšetření a léčebných úkonů hlukem)

Povinnosti pacientky

Pacientka je při poskytování zdravotních služeb povinna:
Řídit se vnitřním řádem provozovatele
Dodržovat navržený individuální diagnostický a léčebný postup, respektovat pokyny zdravotnických pracovníků (Porušení této povinnosti je považováno za závažné porušení léčebného režimu)
Pravdivě informovat ošetřujícího zdravotnického pracovníka o dosavadním vývoji zdravotního stavu, včetně informací o infekčních nemocech, o zdravotních službách poskytovaných jinými poskytovateli, o užívání léčivých přípravků, včetně užívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotní péče
Nepoužívat před a během vyšetření alkohol nebo jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetření za účelem prokázání, zda je nebo není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Pacientce v podnapilém stavu nebo pod vlivem návykových látek je zakázán přístup do zdravotnického zařízení a poskytovatel má oprávnění tyto pacientky vykázat
V celém zdravotnickém zařízení – ordinaci, je zakázáno kouřit
Je povinna chovat se dle zásad občanského soužití a dobrých mravům vztahu ke spolupacientkám a zdravotnickým pracovníkům
Výše uvedené povinnosti se vztahují i na zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, nebo jiné doprovázející osoby
Nerespektování zásad občanského soužití a dobrých mravů je považováno za hrubé porušení tohoto vnitřního řádu

Registrace

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby gynekologicko-porodnické v plném rozsahu pouze registrovaným pacientkám.
Neregistrovaným pacientkám poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči v případě, kdy registrující gynekolog není dostupný.
Pacientka může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od její předchozí registrace k jinému lékaři gynekologovi.
V případě nezletilých pacientek žádají o registraci její zákonní zástupci.
O přijetí registrace rozhodne registrující lékař potvrzením registračního listu.
V případě odmítnutí pacientky do své péče z důvodů kapacitních možností má pacientka právo obdržet potvrzení o tomto odmítnutí a jeho důvodech, které mu poskytovatel vydá na vyžádání.

Ordinační a provozní doba

Ordinační a provozní doba je zveřejněna u vstupu do zdravotního zařízení a také na webových stránkách www.gynvivus.cz
Příjem pacientek k vyšetření končí 30 minut před skončením ordinační doby lékaře.

Objednání termínu

Pacientka si může telefonicky nebo osobně objednat v kartotéce termín na registraci, vyšetření nebo preventivní prohlídku.
Objednaná pacientka se vždy při vstupu do ordinace hlásí v kartotéce.
Čas objednání je časem, od kterého pacientka čeká na vyšetření lékařem.
Objednané pacientky jsou zvány do ordinace pokud možno v čase, na který byly objednány.
Zdravotníci se snaží čekací dobu pacientek minimalizovat.
Vždy však musí dbát na soukromí a zdravotní stav pacientek při vyšetření.
Během čekání mohou pacientky používat zařízení čekárny a WC pro pacientky, na toaletě je nutné přísné dodržování vyvěšených pravidel jeho používání.
Je zakázáno obtěžovat spolupacientky nadměrným hlukem nebo nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny.
V případě, že se pacientka z nějakého důvodu nemůže dostavit na objednaný termín, telefonicky nebo osobně se omluví minimálně dvacetčtyři hodin před plánovaným vyšetřením, aby neblokovala čas jiným pacientkám.

Akutní ošetření

V případě akutních obtíží se pacientka nejprve telefonicky nebo osobně nahlásí v kartotéce.
Každý den je vyhrazen prostor pro akutní ošetření, zdravotničtí pracovníci dle předpokládané závažnosti nabídnou nejbližší termín vyšetření.

Oznamování změn

Pacientka je povinna oznámit svému lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu zdravotního pojištění, změnu bydliště a telefonního čísla, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu.

Úhrada služeb

V ordinaci poskytuje lékař kromě péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění i vyšetření a ošetření, která nejsou z tohoto systému hrazena.
Ceník těchto výkonů je dostupný v čekárně nebo na webových stránkách www.gynvivus.cz.
Kompletní ceník je k nahlédnutí na požádání v ordinaci.

Odmítnutí ošetření pacientky lékařem

Zdravotnický personál má právo předčasně ukončit poskytování zdravotnické služby nebo odmítnutí ošetření pacientky, která jeví známky požití alkoholických nápojů či návykových látek.
Ukončení poskytování zdravotních služeb Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientce, která závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem.
Opakovaná neomluvená absence (tj minimálně druhá absence během šesti měsíců, která nebyla předem nahlášena, nebo byla nahlášena bezprostředně před ošetřením) bude považována za porušení tohoto vnitřního řádu, a zakládá tak důvod k ukončení poskytování zdravotních služeb pacientovi.
Lékař má právo odmítnout nebo ukončit léčbu pacientky, jestliže požadavky pacientky odporují odbornému profesnímu přesvědčení lékaře.

Tento řád je platný od 1.3.2020
MUDr.Barbora Kubešová jednatelka

bg
iconGynvivus
Gynekologicka poradna
Ke kříži 1610/16
104 00 Praha 22 - Uhříněves
icon+420 722 944 386
icon